KOMORNÉ KONCERTY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH

Stručný opis projektu


Ťažiskovým projektom SKU sú Komorné koncerty v slovenských mestách. Prostredníctvom nich spolok každoročne prenáša vrcholné slovenské interpretačné umenie do regiónov. Vďaka tomuto konceptu dokážu kluby priateľov hudby, rímskokatolícke a evanjelické farské úrady, základné umelecké školy, malé galérie či obecné úrady miest a obcí prinášať miestnym obyvateľom hudobné zážitky špičkovej kvality.

Ideovým pilierom koncertného cyklu je ambícia prezentovať v regiónoch špičkové interpretácie a náročné dramaturgie. Znamená to, že SKU nepristupuje k regionálnemu publiku s predsudkami o fiktívnej nižšej hudobno-vzdelanostnej výbave,  naopak, často na týchto fórach prezentuje mimoriadne zaujímavé dramaturgické počiny.

Projekt prináša multiplikačný efekt na kultúrny život v mieste realizácie. V prípade spolupráce s umeleckými školami ponúka jedinečnú príležitosť pre ich žiakov počuť koncerty špičkovej kvality bez nutnosti ich organizovaného vycestovania do centrálnych miest. Ku koncertom sa často pridružujú semináre na rôzne témy, napr. slovenská hudba, špecifiká komornej hudby alebo výročia jednotlivých skladateľov a podobne.

Obdobný projekt v interpretačnom umení na Slovensku nemá obdoby. Ponúka príležitosti na kultúrne podujatia s vysokou pridanou hodnotou v regiónoch, zvyšuje interpretačné príležitosti pre aktívny koncertný život na Slovensku, pozitívne vplýva na kontakt regionálneho kultúrneho života so slovenskou interpretačnou elitou a poskytuje dôstojné honorárové ohodnotenie pre umelcov.

SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY

Stručný opis projektu


Medzinárodný organový festival Slovenské historické organy je dôležitým pilierom činnosti SKU. Vznikol s cieľom upriamiť pozornosť a podnietiť starostlivosť o vzácne historické organy.

Vďaka medzinárodnému rozmeru Slovenských historických organov prišlo prostredníctvom plejády významných osobností, ktoré na festivale účinkovali, k zviditeľneniu vzácnych slovenských organov v európskom priestore.

V období 25-tich rokoch trvania festivalu  sa uskutočnilo vďaka príkladnému záujmu a ochote mnohých vlastníkov – cirkevných zborov a farností, nadšeniu jednotlivcov i finančnej  podpore zo strany Ministerstva kultúry, Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu a ďalších inštitúcií 155 koncertov na 93 organoch. V interpretácii 31 slovenských a 72 zahraničných organistoch zo 17 krajín zaznelo mnoho vynikajúcich diel organovej literatúry.

Naše projekty podporil: